Site Loader

Šlabikár pre dospelé žiaky je prednostne určený pre školy, ktoré vzdelávajú žiakov žijúci v domovoch pre osoby so zdravotným postihnutím a domovoch so zvláštnym režimom. Napospol ide o dospelých žiakov širokého vekového spektra od mladých dospelých až po žiakov vo strednom a zrelom veku. Špeciálne vzdelávacie potreby týchto žiakov vychádzajú z ich mentálneho postihnutia, prípadne viacpočetného a kombinovaného postihnutia. V minulosti bol rad z nich súdnym rozhodnutím pripravená o školskú dochádzku. Dnes je potrebné chyby minulosti napraviť a negramotným žiakom umožniť vzdelanie v neskoršom veku.

Minulé zákony umožňovali vylučovanie mentálne postižných žiakov dokonca aj zo základného vzdelania, a to napr. súdnymi rozhodnutiami o zbavovanie povinnej školskej dochádzky. Až od 90. rokov bol taký systém prehodnotený. Napriek tomu zostalo v našej krajine veľa mentálne postihnutých jedincov, ktorí základnou školou neprešli dodnes. V minulosti boli zo vzdelania vylúčení, nikdy už potom nemali možnosť alebo silu si vzdelanie doplniť.

Ako príslušník staršej generácie spomínam na svoje prvé špeciálne pedagogické školenia, kde bývali napr. stredne ťažko mentálne postihnutí označovaní za nevzdelateľní. Ako je to v príkrom rozpore s mojou vlastnou praktickou skúsenosťou, kedy napr. v praktických školách Euroinstitutu skladajú takto postihnutí jedinci v ústavnej starostlivosti úspešne záverečnej skúšky. Stredné školy Euroinstitut sú odborné učilištia a praktické školy zamerané na vzdelávanie klientov, ktorí žijú v domovoch pre osoby so zdravotným postihnutím a domovoch so zvláštnym režimom.

Šlabikár pre dospelých nie je šlabikár v pravom slova zmysle, pretože žiaci neslabikují. Základom učenie čítanie nie je hláska, písmeno a ich skladanie do slabík, ale obsahové celky (zvyčajne celé slová). Výučba vychádza z prednostného vnímania celku, ktorému sú podriadené časti. Vo šlabikári pre dospelých si žiaci opakovaním zapamätajú obrazy tlačeného slova, bez toho aby ešte poznali jednotlivé písmená. Výučba čítanie z celku sa zachováva tak dlho, kým žiak sám nedôjde vlastným vývojom na analýzu. Cieľom čítanie nie je mechanický pochod, spočívajúce v skladaní hlások, ale pochod myšlienkový, kedy žiak od začiatku rozumie obsahu čítaného.

Vo svete je taký spôsob čítania označovaný ako Whole Words Reading Method, teda metóda čítanie celých slov, v nemecky hovoriacich krajinách obdobným názvom: Ganzwortmethode. Priekopníkom metódy je belgický lekár a pedagóg Jean-Ovide
Decroly
. U nás ju rozpracoval ku koncu dvadsiatych rokov minulého storočia pre českých čítanie Václav Příhoda, neskorší profesor Karlovej univerzity v Prahe. S metódou sa zoznámil počas svojho študijného pobytu v USA, kde bol jeho učiteľom americký reformátor vzdelávanie profesor John Dewey. Po návrate ju Příhoda predstavil pod názvom globálna metóda čítanie a postupne ju rozpracoval so svojimi spolupracovníkmi Stanislavom Vránom, Františkom Musilom, Vladimírom Kanvičkou a ďalšími. Vytvorili už vtedy niekoľko šlabikár a ich pedagogika býva označovaná ako pragmatická.

V školách a odborných učilištiach nesúcich spoločné označenie Euroinstitut sme pristúpili k výučbe čítania celých slov po zhodnotení argumentácie zástancov aj odporcov metódy. Prekonali sme výhrady z psychologického, lingvistického, ďalej z hľadiska fyziológie a didaktiky a vo šlabikár pre dospelých sme plne využili všetkých výhod. Doteraz sa globálne čítanie a jeho učebnice sústredili najmä na mentálne postihnuté deti. U nich môže tento spôsob výučby čítania viesť k preťažovaniu v období rozvíjanie pamäti. Technika je však veľmi vhodná u negramotných dospelých. U nich odpadá problematické osvojovanie slabičné, hláskové a písmenkovej stavby viet. Nestáva sa problémom povrchné čítanie a odhadovania slov. Mentálne postihnutí dospelí v ústavnej starostlivosti, ktorí sú negramotní, boli doteraz predurčení v neznalosti čítania zotrvať. Aby sme toto predurčenie zvrátili, je dobré využiť každú techniky, ktorá im možnosť čítanie otvorí.

Základom výučby čítania v tomto šlabikári je postup od celku k jednotlivým častiam. na počiatku výučby tak stojí vypísané celé slovo doplnené zobrazením konkrétneho pojmu. Výslovnosť, význam a prečítaní slova učí dospelého žiaka špeciálny pedagóg. Až neskôr bude slovo analyzované na písmená. Metóda dáva našim žiakov možnosť čítať okamžite celé slová a vnímať ich konkrétny význam. Tím sa odlišuje od čítania analyticko-syntetického, kde na začiatku výučby sú písmená a slabiky, ktoré konkrétne význam nemajú. V našej učebnici sa žiak k týmto samostatným písmenám a hláskam prepracováva až v druhej polovici, kedy naučené slová rozkladá na jednotlivé písmená a hlásky. Pretože rozkladá jednoslabičné slová, učia sa zároveň aj slabiky.

Profesijné kompetencie, ktoré sú hlavným cieľom vzdelávania žiakov Euroinstitutu, nemusia vyžadovať gramotnosť. Upratovacie práce v sociálnych zariadeniach obvykle zvládnu naši absolventi aj bez znalosti abecedy, rovnako ako pranie, žehlenie či jednoduchú prípravu pokrmov. Obdobne sa môžu vyučiť kefári, košikári alebo pomocnými pracovníkmi na stavbách.

Vyučením či absolvovaním záverečnej skúšky to v školách Euroinstitutu nekončí. Nevytváral som školu, ktorá dá postihnutým len vzdelanie pre vzdelanie. Ciele Euroinstitutu idú nad povinnosti školy, ako hlavný vidím reálne uplatnenie absolventov na trhu práce. Tá už je bez znalosti základov čítania obtiažna.