♦♦Univerzítne študiá a štátne rigorózne skúšky:

lekárska fakulta (1981-87, titul MUDr.) | doktorát sociálnej práce (2015, titul PhDr.) | špeciálna pedagogika mentalne postihnutých (2013-18, titul Mgr.) | management školstva a vzdelávacích inštitúcií  (2019, titul MBA).

♦♦Ostatné vyskokoškolské štúdiá:

špeciálna pedagogika (2012-13, CŽV) | fakulta žurnalistiky (1982-84, mimoriadne štúdium) | husitská teologická fakulta (2014-18, mimoriadne štúdium).

♦♦Stredoškolské vzdelanie:

gymnázium (1981) | výučný list prevádzkové služby (2017) | výučný list murár (2018).

♦♦Zamestnanie: 
vedecký pracovník na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (1. LF UK) | 
docent na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva ČVUT v Kladne (FBMI ČVUT) | VŠ učiteľ na katedre špeciáľnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Hradec Králové | špeciálny pedagóg v SŠ Euroinštitút a v školskom poradenskom zariadení SPC.

♦♦Motto:
Bilancujem roky, predsa len už na to mám vek. Prednášam lekárom, študentom medicíny a pedagogiky, ale súčasne ako špeciálny pedagóg mentálne postihnutým žiakom. Dva rozdielne svety: úspešní vysokoškoláci a potom tí, ktorým nebolo veľa našich vedomostí dané do vienka. Spoločenský rebríček uprednostní tých vzdelaných. Majú to ľahké. O mnoho viac úsilia vidím ale u postihnutých. Spravodlivosť?

♦♦Neformálny životopis Leoš Středa:
Narodil som sa 5. júla 1963 v rodine lekárov, aj moja sestra je lekárka. Už ako mladý doktor som prikláňal k vede a klinickému vývoju. V mladosti som však nepatril k snaživým študentom, tak teraz doháňam na staré kolená ďalšie školy. Okrem medicíny a fakulty žurnalistiky z mladosti si v období stredného veku dopĺňam špeciálnu pedagogiku a urobil som si doktorát zo sociálnej práce. Zase sa lepšie vcítim do duše svojich študentov, keď som sa stal doslova večným študentom ja sám. Prednášam študentom medicíny a pedagogiky, ale súčasne vyučujem ako špeciálny pedagóg mentálne postihnutých žiakov. Im patrí môj obdiv: postihnutým žiakom nášho učilišťa – praktické školy, ktorí prekonajú hendikep a vyučia sa kupr. upratovacím a pomocným prácam.

♦♦Ďalšie odborné kvalifikácie:
Byť pedagógom pre postihnutých vyžaduje vedieť aj manuálne odbory, ktoré ich chceme naučiť. Preto som absolvoval skúšky v rámci Národnej sústavy kvalifikácií v remeslách a odboroch, ktoré ovládam. Zložil som skúšky z týchto kvalifikácií:
• upratovací pracovník v zdravotníckych a nemocničných zariadeniach
• výpomoc pri obsluhe hostí
• výpomoc pri príprave pokrmov
• murárske práce
• omietkárske práce

♦♦Publikácie:
• zoznam publikácií je na webe streda.cz

♦♦Vyučovanie na univerzite:
Na Karlovej univerzite v Prahe prednášam nepretržite od roku 1991. Predtým som vyučoval iba v letnom semestri a zimné obdobie som mal možnosť pôsobiť na univerzitách v zahraničí. Vždy pol roka tu, pol roka tam. Úžasná skúsenosť! Mal som kozmetickú firmu a tak som si taký život mohol dovoliť. Môj profesijný záujem môžem rozdeliť do 3 skupín:
(1) Sociálne a pedagogické disciplíny
• výchova k zdraviu (prednášal som externe na Pedagogickej fakulte UK Praha, dnes to samé prednášam medikom)
• manažment zdravotníctva a sociálnych služieb (na 1. lekárskej fakulte UK)
(2) Medicínsky monitoring a lekárska informatika
• eHealth a telemedicína (na 1. lekárskej fakulte UK)
• prístrojová technika v lekárskej regenerácii (celoživotné vzdelávanie v rámci Lekárskej komory ČR)
• monitoring a terapie obezity (na 1. lekárskej fakulte UK)
(3) Kozmetika a a estetická medicína
• estetická medicína (na 1. lekárskej fakulte UK)
• lekárska regenerácie a kozmetika pre učiteľov rodinných škôl (skôr na Pedagogickej fakulte UK)
• cosmetology (pre anglickú paralelku na 1. lekárskej fakulte UK)

♦♦Garant celoživotného vzdelávania (Česká lekárska komora)
• kurz Prístrojová technika v lekárskej regenerácii
• kurz Fototerapia