♦♦Univerzítne študiá a štátne rigorózne skúšky:

lekárska fakulta (1981-87, titul MUDr.) | doktorát sociálnej práce (titul PhDr. v roku 2015) | špeciálna pedagogika mentalne postihnutých (2013-18, titul PaedDr. v roku 2020) | management školstva a vzdelávacích inštitúcií  (titul MBA v roku 2019) | právo  (titul LL.M. v roku 2020) | leadership  (titul MSc. v roku 2021). Od roku 2020 doteraz študujem magisterský odbor bezpečnostné študiá a ochrana obyvateľstva.

♦♦Ostatné vyskokoškolské štúdiá:

špeciálna pedagogika (2012-13, CŽV) | fakulta žurnalistiky (1982-84, mimoriadne štúdium) | husitská teologická fakulta (2014-18, mimoriadne štúdium) | právo šarí’a (2016-2017, štúdium nedokončené).

♦♦Stredoškolské vzdelanie:

gymnázium (1981) | výučný list prevádzkové služby (2017) | výučný list murár (2018).

♦♦Zamestnanie:

docent na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva ČVUT (FBMI ČVUT) | mimoriadny profesor na VŠ Humanitas | VŠ učiteľ na katedre špeciáľnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Hradec Králové | špeciálny pedagóg v SŠ Euroinštitút a v školskom poradenskom zariadení SPC.

♦♦Motto:
Bilancujem roky, predsa len už na to mám vek. V živote som mal šťastie: celkom úspešný biznis, akademická kariéra, výborné manželky.  Vietor ma na staré kolená zavial do sveta postihnutých, kde môžem aspoň kúsok toho svojho šťastia odovzdávať ďalej.

♦♦Neformálny životopis Leoš Středa:
Narodil som sa 5. júla 1963 v rodine lekárov, aj moja sestra je lekárka. Už ako mladý doktor som prikláňal k výskumu, vede a klinickému vývoju. V mladosti som však nepatril k snaživým študentom, tak teraz doháňam na staré kolená ďalšie školy. Okrem medicíny a fakulty žurnalistiky z mladosti si v období stredného veku dopĺňam bezpečnostné štúdiá, vyštudoval som aj špeciálnu pedagogiku a urobil som si doktorát zo sociálnej práce. Zase sa lepšie vcítim do duše svojich študentov, keď som sa stal doslova večným študentom ja sám. Prednášam študentom psychológie, medicíny a pedagogiky, ale súčasne vyučujem ako špeciálny pedagóg mentálne postihnutých žiakov. Im patrí môj obdiv: postihnutým žiakom nášho učilišťa – praktické školy, ktorí prekonajú hendikep a vyučia sa kupr. upratovacím a pomocným prácam.

♦♦Ďalšie odborné kvalifikácie:
Byť pedagógom pre postihnutých vyžaduje vedieť aj manuálne odbory, ktoré ich chceme naučiť. Preto som absolvoval skúšky v rámci Národnej sústavy kvalifikácií v remeslách a odboroch, ktoré ovládam. Zložil som skúšky z týchto kvalifikácií:
• upratovací pracovník v zdravotníckych a nemocničných zariadeniach
• výpomoc pri obsluhe hostí
• výpomoc pri príprave pokrmov
• murárske práce
• omietkárske práce

♦♦Publikácie:
• zoznam publikácií je na webe streda.cz

♦♦Vyučovanie na univerzite:
Na Karlovej univerzite v Prahe som prednášal v rokoch roku 1991-2020, na pedagogickej i 1. lekárskej fakulte. Vyučoval som iba v letnom semestri a zimné obdobie som mal možnosť pôsobiť na univerzitách v zahraničí. Vždy pol roka tu, pol roka tam. Úžasná skúsenosť! Mal som kozmetickú firmu a tak som si taký život mohol dovoliť. Dnes som docentom na FBMI ČVUT a mimoriadnym profesorom na VŠ Humanitas, kde vyučujem študenty psychológie. 

♦♦Garant celoživotného vzdelávania (Česká lekárska komora)
• kurz Prístrojová technika v lekárskej regenerácii
• kurz Fototerapia

♦♦Garant národnej sústavy kvalifikácií (Česká republika)
• autorizovaná osoba pre kvalifikáciu 69-056-M Sprevádzanie umierajúcich a pozostalých