První část.

Hodnotové vzdelávanie klientov pobytových zariadení sociálných služieb

Video sa zaoberá rozdielom medzi sociálnym a školským vzdelávaním. Zmyslom sociálneho vzdelávanie v zariadeniach sociálnej starostlivosti je naučiť človeka samostatnosti, aby získal a upevnil zručnosti a uspokojil svoje potreby. Oproti tomu zmyslom školského vzdelávania v ústavoch je, aby žiak získal vedomosti a schopnosti, ktoré mu pomôžu nájsť uplatnenie na trhu práce.

Inkluzívna edukácia v kontexte celostného vzdelavania na báze Evanjeliového posolstva

Inklúzie sa stáva témou, proti ktorému broja rad učiteľov, ale aj rodičov. Zaujímavý pohľad prináša Doc. Račková z Katolíckej univerzity v Ružomberku.