Disciplíny eHealth
Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.centrum pro eHealth a telemedicínu 1. lekárskej fakulty UK v Prahe

pro náhled na článek v češtině prosím odskrolujte dolů a klikněte na odkaz

Všeobecne možno ciele eHealth vymedziť ako elektronický servis. Je to služba zameraná na prevenciu pred ochoreniami a zachovanie či obnovu zdravotnej kondície obyvateľstva. K tomu sú využité informačné a komunikačné technológie, ktoré sú podriadené diagnostike, liečbe, preventívnym opatrením, sledovanie a riadenie v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu.

Odbor eHealth vznikol v roku 1999. Našiel som cez päťdesiat rôznych detailných definícií eHealth, celkovo je možné zhrnúť do nasledujúcej: eHealth je nový medicínsky odbor zahŕňajúci prvky zdravotníckej informatiky, organizácie zdravotníctva vrátane komerčné stratégie, zameraný na zdravotný servis a informácie zdieľané cez internet a podobné technológie. V širšom pohľade charakterizuje nielen technický vývoj, ale aj spôsob myslenia, správania a záväzný prístup ku vzájomnému prepojeniu s cieľom zlepšiť zdravotnú starostlivosť lokálne, regionálne i celosvetovo pri využití informačných a komunikačných technológií.

Odbor sa stále vyvíja, takže nemožno predvídať ďalšie služby a systémy, ktoré sa do eHealth zahrnú v budúcnosti. Aj definícia a vymedzenie pojmu a obsahu eHealth nie je doteraz jednotné. V súčasnej dobe sa medzi odbory elektronizovaného a automatizovaného zdravotníctva radí najmä:

• telemedicína: medicína na diaľku prostredníctvom informačných a komunikačných kanálov, určená je predovšetkým pre komunikáciu lekára s pacientom a zber dát od pacienta prostredníctvom internetu, mobilných zariadení, telefónu a faxu
 kybermedicína: zúženie telemedicínskych aplikácií výhradne na počítačovú komunikáciu (tj nepatrí sem telefón, fax a pod), zásluhu má exponenciálny nárast počítačových technológií do medicínskych odborov
• verejné zdravie: zameranie na posilnenie role pacientov a zlepšenie zdravotnej starostlivosti, spotrebiteľské zdravotné informácie, disciplína je podporovaná najmä v rámci Európskej únie (napr. portál Public Health a pod), dochádza k prieniku eHealth do odborov verejného zdravia
• elektronická zdravotná dokumentácia: umožňuje komunikáciu pacientskych dát medzi rôznymi odborníkmi v zdravotníctve (automatizovaný záznam o pacientovi, počítačový záznam o pacientovi, elektronický záznam o pacientovi, elektronický medicínsky záznam, elektronický zdravotný záznam – snahou je získať tieto záznamy tak, aby boli spracovateľné počítačovým systémom .
• elektronická preskripcia liekov: umožnuje predpisy cez centrálne úložisko s možnosťou spätnej kontroly, ePreskripce bola u nás už uzákonená a bude povinná od 1.1. 2015
• zdravotnícka informatika: spracovanie informácií získaných na základe skúseností s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
• elektronický znalostný management zdravotníctva: prehľady v lekárskych časopisoch, pokyny pre osvedčené postupy a epidemiologické sledovanie,
• virtuálny zdravotnícke tímy: tímy vytvorené zdravotníckymi profesionálmi, ktorí spolupracujú a digitálne zdieľajú informácie o pacientoch
• mHealth: zahŕňa využitie mobilných zariadení v zbere zdravotných dát pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
• lekársky výskum v oblasti Grid: virtuálne počítače využívajúce momentálne nepotrebný výkon iných počítačov pre spracovanie náročných vedeckých výpočtov
• zdravotnícke informačné systémy: zahŕňajú systémy od národného po nemocničnej
• zdravotnícky eLearning: elektronické vzdelávanie zamerané výhradne na lekárov a zdravotníckych pracovníkov
• elektronická komunikácia pre pacientov: určená pre komunikáciu zo zdravotníckymi zariadeniami, ale aj pre edukáciu pacientov

Trúfam si tvrdiť, že medzi väčšinu našich lekárov a odbornú zdravotnícku verejnosť prenikajú informácie o elektronizované a počítačový zdravotníctva veľmi pomaly. Budúcu generáciu lekárov pripravujeme v predmete eHealth a telemedicína (kód predmetu na 1. lekárskej fakulte UK: B02171). Predmet sa vyučuje od roku 2010, takže je u nás skôr novinkou.

Pretože chceme povedomie o e-Health rozširovať, pripravujeme medzinárodnú konferenciu na uvedenú tému. Konferencia je určená lekárom, zdravotníkom, ale aj študentom medicíny a príbuzných odborov. Usporiadateľom je Centrum pre e-Health a telemedicíny 1. lekárskej fakulty UK a spoločné pracoviská biomedicínskeho inžinierstva 1. LF UK a Fakulty biomedicínskeho inžinierstva ČVUT. Konferencia bude trvať dva dni: začne vo štvrtok 26. septembra 2013 (v češtine a slovenčine) a pokračuje medzinárodnou sekcií v angličtine nasledujúci deň.

Radi umožníme aktívnu účasť formou prednášky odborníkom praxe. Pokiaľ chcete prihlásiť krátke oznámení, pošlite informáciu emailom: leos.streda @ lf1.cuni.cz alebo dr.streda @ gmail.com. Zaujímajú nás hlavne praktická témy monitoring pacientov, organizácie či skúsenosti s ePreskrice či s eLearning. Aké prednášky sú už prihlásené? Z našich prác bude prezentovaný napr monitoring obéznych pacientov, ktorý v spolupráci s najväčšími regionálnymi novinami Denník organizujeme v poliklinikách Praha Italská a Dopravné zdravotníctva Česká Třebová. Pedagogická fakulta UJEP odprezentuje logopedický eLearning Mgr. Bunešové. Skúsenosti z eHealth aplikácií prednesú aj naši hostia zo Švédska a Nórska, ktorí sa konferencie zúčastňujú v rámci projektu Medzinárodná spolupráca na FBMI. A radi uvítame prednášku iz Filipín, kde dobre funguje outsourcingový eHealth pre americké nemocnice a ich administratívu.