E-inklúzia a e-quality
Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.
centrum pro eHealth a telemedicínu 1. lekárskej fakulty UK v Prahe

Minulý diel som sa venoval téme asistenčných technológií v zdravotníctve. Téma s nevšedným názvom e-inklúzia a e-quality je s asistivitou úzko prepojené. Inklúzia je proces zameraný prevažne na postihnuté a znevýhodnené osoby a ich integráciu do spoločnosti, ale tiež do ich inštitúcií. Ide hlavne o osoby s mentálnym alebo telesným postihnutím, alebo tiež o dlhodobo chorých pacientov a starších ľudí. Má ísť o zapojenie rovnoprávne a to vyjadruje slovná hračka, vyplývajúca z rovnice e-quality = equality. Anglický výraz equality vyjadruje požiadavku, aby začleňované skupiny mali v spoločnosti rovnaký status a rovnaký rešpekt. A jedným zo sprostredkovateľov má byť elektronická integrácia, ktorú vyjadruje ono e- na začiatku. Teda hlavne internet a mobilné aplikácie.

Podporiť začleňovanie do spoločnosti prostredníctvom nových informačných a komunikačných technológií, taký má byť cieľ e-inklúzie. Elektronizácia sa plazivo včleňuje do radu sfér nášho života, počnúc treba internetovým bankovníctvom, nákupy v e-shopoch alebo elektronickou komunikáciou s úradmi. Ale aj bežný osobný kontakt sprostredkovávajú čoraz častejšie také aplikácie, ako je WhatsApp, Facebook, Vıber alebo Skype, ale tiež rôzne zoznamovacie portály, komunikačné sex stránky či diskusné fóra, chaty a ďalšie. Prístup k telemedicínskym aplikáciám a elektronizovanému zdravotníctvu zďaleka nie je na prvých miestach pri využívaní internetu, ale aj rozvoj eHealth ide vpred a komunikácia s lekármi, objednávanie pacientov či konzultácie cez internet, telefón (aj mobilné alebo VoIP) je stále častejšia.

U zdravotne postihnutých osôb je dôležité hľadisko začlenenia a vytvorenia rovnocenných podmienok v prístupe k uvedeným technológiám. Ide o finančné podmienky, technické možnosti, počítačovú gramotnosť aj možnosť „pripojiť sa“.

V niektorých oblastiach sa darí presadzovať e-inklúziu a e-quality, takou oblasťou je napr. špeciálne školstvo. Pomáha žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami od zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených (telesne handicapovaní, mentálne postihnutí alebo dlhodobo chorí žiaci a študenti) až po sociálne znevýhodnené. Sociálne znevýhodnení nemusia byť len nepopulárny žiaci neprispôsobiví, ale ide trebárs o žiakov – cudzincov, ktorí sú znevýhodnení nedostatočnou znalosťou vyučovacieho jazyka a o vlastné štúdium majú veľký záujem. Jednou z mojich aktivít je riadenie strednej školy zameranej na vzdelávanie budúcich opatrovateliek a ošetrovateliek z Filipín, kde Čeština je zatiaľ ich hlavným problémom, ale bezproblémový a úplne príkladný je prístup filipínskych študentov k pacientom, seniorom či mentálne postihnutým klientom ústavov sociálnej starostlivosti. Zatiaľ v rámci odbornej praxe, verím, že takí zostanú aj do budúcnosti ako zamestnanci sociálnych inštitúcií či domovov dôchodcov.

Práve u postihnutých a znevýhodnených žiakov ide hlavne o nevyhnutné technologické vybavenie, ako je napríklad počítač, webová kamera, smart telefón či interaktívne tabule. S tým potom súvisí rozvoj ICT gramotnosti (skratka ICT je z angličtiny a vyjadruje informačné a komunikačné technológie). Tých potrebných „gramotností“ súvisí s počítačmi celá rada, ide o rôzne typy kompetencií, nielen o zvyšovanie lingvistickej gramotnosti, ale napríklad vnímanie a interpretáciu objektov (vizuálna gramotnosť) či schopnosť skúmať a analyzovať každodenné informácie (mediálna gramotnosť), ale aj schopnosť sa orientovať v informačných zdrojoch (informačná gramotnosť). S tým všetkým súvisí spolupráca škôl na diaľku, a to aj škôl špeciálnych. Takéto aktivity sú podporované v rámci európskych škôl treba v rámci projektov e-twinning (elektronické dvojčatá). Ide pri tom o zoznamovaní žiakov partnerských škôl, výmenu informácií, ale napríklad aj spoločné spracovanie témy z výučby. Mediálne známou e-inklúziou zdravotne postihnutej žiačky je začlenenie mladej americkej dievky s leukémiou, ktorá nemohla navštevovať výučbu fyzicky a bola prepojená s triedou a spolužiakmi virtuálne cez webkameru, interaktívnu tabuľu a internet. Komunikácia spolužiakov bola obojsmerná, nielen v rámci videokonferencie, ale aj pri zdieľaní dokumentov či spoločnej tvorbe blogov, takže sa spolužiaci aj dievča dobre poznali navzájom a neskôr bolo úplne bezproblémové fyzické začlenenie do triedy.

Termíny e-quality a e-inklúzia sa často vzájomne zastupujú. V rámci Európskej únie vzniklo v roku 1988 združenie s názvom Inclusion Europe, v ktorom ide hlavne o e-kvalitu. Združenie spája ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny po celej Európe. Spoločne potom bojujú za rovnoprávnosť a plné začlenenie postihnutých ľudí do spoločnosti. Združenie presadzuje niekoľko cieľov, napr. aby sa k postihnutým ľudia nesprávali inak len kvôli ich chorobe. Ďalej tiež to, aby mali právo sami si vybrať, ako a s kým chcú žiť. Veľmi dôležité je, aby mohli postihnutí hovoriť sami za seba a boli spôsobilí na právne úkony (ak to ich zdravotný stav dovoľuje) a mali prístup k spravodlivosti. Logom združenia sú označované internetové články napísané jednoducho a zrozumiteľne tak, aby im mohli porozumieť aj mentálne postihnutí spoluobčania. Inclusion Europe má tiež svoju facebookovú aplikáciu.

Dôstojné starnutie, zanedbávaní mladí ľudia, geografické začlenenie, kultúrna rozmanitosť, počítačová gramotnosť, e-dostupnosť (e-Accessibility) a verejné služby pre všetkých čiže inkluzívny e-government sú obvyklé témy rôznych európskych projektov v rámci e-inklúzie. Ako vidíte už z názvov tém, ďalšou dôležitou skupinou pre e-inklúziu a e-quality je kategória seniorov. Ľudia staršieho veku a dôchodcovia sú mnohokrát znevýhodnení svojou neznalosťou moderných technológií. Nejde len o dôchodcov, ale aj rad ľudí stredného a zrelého veku stráca tempo s rozvojom ICT. V pokročilejšom veku bez týchto znalostí potom len veľmi ťažko hľadajú zamestnanie. V Českej republike prebehol napríklad projekt, ktorému sa skrátene hovorí E-inklúzia 50+. Financovaný bol z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu ČR. Realizátorom bolo občianske združenie M’am’aloca založené vysokoškolskými študentmi. Cieľom projektu bolo zvýšiť možnosti začlenenia starších ľudí do informačnej spoločnosti a naučiť ich pracovať s modernými technológiami, ako sú počítače, notebooky alebo mobilné telefóny a v neposlednom rade ich spriateliť s internetom, aby mohli naplno využívať všetky možnosti, ktoré ponúka. E-inklúzia 50+ nebola zacielená iba na jedincov, ale aj na rôzne neštátne a neziskové organizácie zaoberajúce sa prácou s ľuďmi nad 50 rokov veku. Zapojiť sa mohli tiež obce, mestá a kraje. Projekt poskytol podporu pre vznik tzv. tréningových centier pre vzdelávanie starších osôb v odbore informačných a komunikačných technológií. Okrem centier vznikol aj webový portál www.zivotonline.cz, ktorý usporiadal zážitkové dni on-line, kde šlo o výučbu počítačových a mobilných aplikácií. Účastníci kurzu musia splniť iba jednu podmienku pre zápis, a tou je vek minimálne 50 rokov. Potom sa môžu naučiť, ako funguje internet, ako si založiť emailovú schránku, ako nakupovať v e-shopoch, upravovať fotografie či hľadať prácu na webe apod.

Koncom tohtoročného februára vypršala doba realizácie projektu, tak len dúfam, že nešlo o klasický prípad, keď Európska únia nevyžaduje udržateľnosť projektu a v okamihu, kedy sa minú peniaze, nie je žiadne pokračovanie naplánované. Taký je bohužiaľ osud rady iných projektov, ktoré európski politici a úradníci za naše peniaze pripravujú.

E-quality

E-quality symbolizuje rovnocenný prístup a rovnaké šance v spoločnosti. Rovnica equality = e-quality má vyjadriť dosiahnutie rovnocennosti prostredníctvom elektronických aplikácií. Ide najmä o rovnaký prístup postihnutých. Tí by mali mať rovnaké práva ako ostatní zdraví ľudia. Na kvalite systémov a služieb najmä s ohľadom aj na zdravotne postihnutých taká rovnoprávnosť v mnohom závisí. E-quality by mal byť dlhodobý a trvalý proces. Už pred rokom 2010 vznikali aktivity zamerané na podporu vývoja a rozširovanie programového vybavenia pre znevýhodnené skupiny. Podporuje sa výskum a vývoj v oblasti elektroniky a automatizácie tak, aby v spolupráci odborníkov „ajtý“ (fonetický prepis anglického výrazu IT, ktorý je skratkou pre informačné technológie) s odborníkmi v sociálnych a zdravotníckych službách a s cieľovou skupinou, ktorú tvoria zdravotne postihnutí, vznikali rôzne gadgety, programy a zariadenia, ktoré môžu postihnutým uľahčiť každodenné záležitosti prostredníctvom využívania výpočtovej techniky. Boli vytvorené medzinárodne siete, zamerané na vývoj kompenzačných pomôcok pre rôzne typy postihnutia. Tieto siete sa snažia o vytvorenie napr. softvérových nástrojov, vznikajú fóra pre online stretávanie odborníkov rôznych odborov, ktorí sa zaoberajú výskumom aplikácií a technológií pre zdravotne postihnutých, konajú sa pravidelné workshopy a výstavy. Ide o uľahčenie práce s počítačom napr. nevidiacim občanom (hlasová a hmatová komunikácia), motoricky postihnutým (koncepcia ovládania počítačov telesne postihnutými občanmi), ale napríklad deťom s autizmom alebo Aspergerovým syndrómom, kedy je záujem týchto detí o počítače využívaný napr. ku vzdelávaniu.

Vzdelávať sa môžu deti aj seniori, mentálne postihnutí aj zdraví. V dnešnej modernej dobe plnej technológií a umelej inteligencie je veľmi dôležité byť stále „v obraze“. Aby si boli všetci ľudia rovní a mali rovnaké možnosti, musia mať predovšetkým prístup k informáciám a možnosť doplniť svoje vedomosti v prípade potreby . A nemusí ísť vždy len o kategórie osôb mimo hlavný prúd. Nakoniec aj v medicíne medzi lekármi je rad tých, ktorým „ajtý“ veľa nehovorí a vzhľadom k elektronizácii všetkých procesov i zdravotníctva, aj oni využívajú vzdelávacích kurzov v odbore ICT.