Telekardiológia
Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.
centrum pro eHealth a telemedicínu 1. lekárskej fakulty UK v Prahe 

Telekardiológia je starostlivosť o pacientov trpiacich srdcovým ochorením poskytovaná na diaľku prostredníctvom telekomunikačných zariadení. Zaoberá sa technológiami, akými sú napríklad monitoring implantovaných srdcových prístrojov, prenosy ambulantného či domáceho EKG či prenos hodnôt krvného tlaku nameraných v domácich podmienkach. K prenosu dát od pacienta k lekárovi dochádza cez pevné telefónne linky alebo cez mobilné siete. Diaľkový monitoring pacienta vedie predovšetkým k zefektívneniu práce, k minimalizácii nákladov a úspore času ako lekára, tak aj pacienta.

Telekardiológia patrí k odborom s dlhou tradíciou diaľkového monitoringu pacientov. Prvé prenosy EKG na diaľku prostredníctvom telefónu realizoval už v roku 1904 Profesor Willem Einthoven z Holandska. Od roku 1949 je známy princíp telemetrického sledovania srdcového rytmu, pomenovaný podľa amerického biofyzika Normana Holter. Skoršie ukladanie dát na kazety či disky v prístroji je dnes nahradené USB diskami alebo priamym prenosom k lekárovi vďaka bluetooth a internetovej konektivite.

Počet kardiologických pacientov narastá. Efektivita farmakologickej liečby je stále vyššia a možnosti využitia moderných liečebných postupov sú tiež široké. Aj napriek tomu je však úmrtnosť na srdcové ochorenia vysoká. Najväčšiu záťaž pre zdravotnícke zariadenia nepredstavuje nákladná moderná liečba týchto pacientov, ale náklady na opakované hospitalizácie po akútnych srdcových zlyhaniach či pri zhoršení chronického srdcového zlyhania. Je dôležité takto chorých pacientov monitorovať a tým sa samozrejme zvyšujú aj personálne a časové nároky. Pre liečbu a prevenciu srdcových zlyhaní môže byť do tela pacienta implantovaný kardiostimulátor, alebo špecializované prístroje, ako kardioverter-defibrilátor alebo prístroj pre srdcovú resynchronizačnú terapiu. Pacienti s týmito prístrojmi musia pomerne často navštevovať lekára, aby im bola skontrolovaná bezchybná funkčnosť prístroja. Pri týchto kontrolách je vo väčšine prípadov konštatovaný stabilne dobrý stav pacienta. Mohlo by sa zdať, že sú teda časté kontroly zbytočné. Pri menej častých návštevách lekára by sa ale mohlo stať, že by sa na poruchu prístroja či zhoršenie stavu pacienta prišlo príliš neskoro.

Existuje hneď niekoľko systémov pre diaľkový monitoring implantovaných prístrojov. Patrí medzi ne napríklad HomeMonitoring od nemeckej spoločnosti Biotronik. Systém funguje už od roku 2001 a je najstarším európskym systémom pre monitoring implantovaných srdcových prístrojov. Prenos dát medzi napríklad kardiostimulátorom a mobilnou jednotkou zvanou CardioMessenger prebieha bezdrôtovo. Ďalej sú dáta kódovane prenášané cez mobilnú sieť do centrálnej databázy systému. Rozsiahlym testovaním elektromagnetického rušenia u mobilných telefónov bolo preukázané, že funkcia kardiostimulátorov a defibrilátorov nie je počas prenosu dát rušená. V centrálnej databáze môžu do informácií nazerať špecializovaní technici, či poverení lekári. V prípade, že niektoré namerané hodnoty pacienta prekračujú povolené limity, je ošetrujúci lekár upozornený cez email, fax, či SMS správu. V prípade nutnosti návštevy lekára upozorní pacienta dióda blikajúca na CardioMessengeru.

Ďalším systémom kontroly pacientov s implantovanými prístrojmi je CareLink. Ten vznikol v roku 2009 a je tiež používaný u nás, jedným z pracovísk je aj kardiologická klinika IK + EM v ČR. Umiestnený je napríklad vo všetkých implantovateľných prístrojoch od firmy Medtronic. Prenos dát prebieha bezdrôtovo prostredníctvom základnej stanice, čo je hlavica, ktorá sa len priblíži k prístroju. Dáta sa prostredníctvom telefónnej siete prenášajú do dátového centra. V prípade odchýlky od normálneho stavu upozorní systém pacienta zvukovým signálom, že má kontaktovať lekára či centrum monitoringu.

Medzi ďalšie systémy patria napríklad Latitude, ktorý je používaný prevažne v USA. U nás má zastúpenie tiež Merlin.net, ktorý umožňuje prenos dát ako pomocou pevnej telefónnej linky, tak cez mobilnú sieť. Z českých firiem sa telekardiologickými aplikáciami zaoberá napríklad firma MDT (Medical Data Transfer). Na našom i českom trhu pôsobí od roku 2008 a spolupracuje s českými a slovenskými kardiocentrami. Firma sa špecializuje na automatický prenos hodnôt EKG. Dáta sú automaticky odosielané prostredníctvom mobilného telefónu. Ten prijíma informácie z prístroja s elektródami, ktorý má pacient na svojom tele a ktorý sníma činnosť jeho srdca a zaznamenáva ju. Dáta sú následne k dispozícii ako v kardiocentre, tak aj v centre telemedicínskej spoločnosti. Keď je monitoring pacienta u konca, hotový záznam sa odošle aj na email lekára. Zlepšuje sa aj logistika. Predtým musel pacient navštíviť lekára, potom si vyzdvihnúť snímací prístroj, ktorý musel po skončení monitoringu vrátiť a opäť navštíviť lekára. Dnes je všetko urýchlené tým, že pacienti môžu na základe lekárskej prehliadky objednať prístroj cez internet. Dostanú ho poštou a po ukončení monitoringu prístroj vrátia opäť poštou. Dáta sú k dispozícii online. Pacient následne navštívi lekára už s výsledkami sledovania, alebo je rovno odoslaný na ďalšie špeciálne vyšetrenia.

Šírenie systémov pre diaľkový monitoring implantovaných srdcových prístrojov je rýchlejšie v krajinách, ktoré majú vyriešenú otázku úhrady tejto starostlivosti. Napríklad v USA poskytuje systém Medicaid určitú formu hradenia vzdialeného monitoringu a je teda pomerne rozšírený. V Nemecku sú kontroly pacientov hradené pri monitoringu rovnako, ako v ambulancii. V Českej republike zatiaľ model hradenia takejto starostlivosti neexistuje. Je úlohou zdravotných poisťovní nájsť riešenie a doladiť spôsob hradenia diaľkového monitoringu. Výsledkom by bola možnosť väčšieho využitia tejto modernej technológie v prospech pacientov.

Význam monitorovacích zariadení spočíva predovšetkým v možnosti rutinného sledovania stavu pacienta bez nutnosti osobnej návštevy v ambulancii. Tým sa znižuje pracovné zaťaženie a preplnenosť niektorých zdravotníckych zariadení. Zaujímavou telemedicínskou aplikáciou je vyšetrenie EKG wireless, teda bezdrôtovo. Meranie sa vykonáva pri fyzickej námahe a je veľmi obľúbené hlavne medzi športovcami. Tým stačí mať na sebe pri výkone špeciálne tričko, v ktorom sú všité dve elektródy. V domácich podmienkach možno tiež na diaľku sledovať krvný tlak. Je pochopiteľné, že takýto monitoring je len orientačný.

Rovnako tak ako vo všetkých odvetviach telemedicíny, tiež u telekardiológie je veľmi dôležitá ochrana dát prenášaných na diaľku a zachovanie ich dôvernosti. Monitorovacie systémy využívajú mnoho patentovaných bezpečnostných protokolov.

Z legislatívneho hľadiska prinášajú systémy pre diaľkový monitoring niekoľko problémov. Informácie získané z prístrojov sú súčasťou lekárskej dokumentácie a je nutné s nimi takto zaobchádzať. Je dôležité určiť zodpovedné osoby, ktoré budú mať k dátam prístup a v prípade nutnosti budú mať schopnosť adekvátne zareagovať. Je potrebné určiť základné pravidlá, akými sú napríklad frekvencia a spôsob prezerania databázy, či spôsob nakladania s týmito informáciami. Je vždy vhodné upozorniť pacienta na to, že monitorovacie systémy nenahrádzajú okamžitú starostlivosť v situáciách ohrozujúcich život.