Seriál o eHealth a telemedicíne
Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.
Centrum pro eHealth a telemedicínu 1. lékařská fakulta UK Praha 

Minulé rozprávanie e elektronizované a počítačový zdravotníctva bolo takým malým slovníčkom pojmov, ktoré sú dôležité pre eHealth. Stručne zhrnuté: ide o termín podobný napr výrazu e-Government, ktorý vyjadruje elektronizované štátnu správu. Všetkým sa nám už celkom vžil eBanking, čiže bankovníctvo založené na informatike a komunikáciách, kedy sa využíva buď počítač a internet a človek má možnosť spravovať svoj účet, ale napríklad aj požiadať o úver. Ale ako rovnako poslúži mobilný telefón a textová správa. Že by budúcnosť medicíny bola v liečbe cez SMSky z mobilu?

Týmto smerom vývoj nesmeruje. eHealth zahŕňa nástroje založené na ICT (tj informačné a komunikačné technológie, z anglického Information and Communication Technologies) Majú byť využité pre zlepšenie prevencie, diagnostiky, liečby, sledovanie a riadenie zdravia a životného štýlu. Špecifickou súčasťou eHealth je aj telemedicína zameraná na vzájomnú komunikáciu na niekoľkých úrovniach:
• medzi pacientom a lekárom, resp. poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
• medzi zdravotníckymi zariadeniami navzájom, treba pri odovzdávaní údajov,
• medzi pacientmi navzájom, ale aj ich príbuznými, kolegami apod,
• medzi zdravotníckymi oborniki najmä pre konzultácie alebo konziliárne informácie.

Za historické korene telemedicíny sa považujú už dymové signály dávnych šamanov, ktorí si tým spôsobom odovzdávali varovné signály pred chorobou. Zato termín eHealth je úplne nový, prvýkrát bol použitý na 7. medzinárodnom kongrese telemedicíny a dištančné starostlivosti v Londýne v novembri 1999. Mal vyjadriť štádium vývoja zdravotníckych vedných odborov, najmä medicínske a zdravotníckej informatiky a telemedicíny. Zahrnuli sa do neho elektronické zdravotné záznamy, zdravotnícke informatika a eLearning, virtuálne zdravotnícke tímy, počítačové siete pre medicínsky výskum a prenos dát, zdravotný informačný systém pre objednávanie pacientov a súvisiace administratívu v zdravotníctve.

Okolo roku 2000 bol výraz eHealth chápaný predovšetkým ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti cez internet. Neskôr sa zdôrazňoval rozdiel medzi telemedicínu a eHealth najmä v tom, že telemedicína zahŕňa hlavne aplikácie sústredené okolo lekárskych a zdravotníckych profesionálov, zatiaľ čo eHealth je širší pojem, ktorý nemusí byť nutne sústredený okolo zdravotníkov. Dnes je eHealth výraznou súčasťou politiky mnohých štátov v oblasti zdravotníctva. Telemedicína je chápaná ako súčasť eHealth a zostala zameraná najmä na profesionálne lekárske a liečebné aplikácie.

Zaujímavý biznis

V roku 2005 uznala Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne eHealth ako spôsob dosiahnutia efektívneho a bezpečného používania informačných a telekomunikačných technológií v zdravotníctve a príbuzných odboroch. Členské štáty boli vyzvané na vypracovanie dlhodobých strategických plánov pre vývoj a zavádzanie eHealth do služieb a infraštruktúry v rámci národného zdravotníctva.

Česká koncepcia eHealth bola predstavená Ministerstvom zdravotníctva v roku 2008. Problematikou sa zaoberá najmä občianske združenie České národné fórum pre eHealth, ktoré si rozširovanie všeobecného povedomia a podporu rozvoja eHealth v Českej republike kladie za svoj cieľ. Občianske združenie však nie je odborná platforma, takže jeho možnosti sú veľmi limitované. Vznikajú aj konkurenčné projekty ďalších organizácií. Európske fondy vyčleňujú pre rozvoj eHealth v jednotlivých krajinách značné sumy. Z eHealth sa vďaka tomu stáva mnohokrát zaujímavý biznis. Medzi bežnými lekári u nás však motivácia nijako nevzrastá, pretože dosiahnutie na fondy EÚ je administratívne veľmi zložité.

Veľká časť verejnosti, a to i odbornej verejnosti, je navyše k rozvoju eHealth skeptická. Zásadný vinu na tom má zrejme aféra, ktorá vznikla okolo skrachovaného projektu elektronických zdravotných knižiek. Nevyjasnené financovanie, miliónové straty a malá funkčnosť celého projektu viedli k tomu, že bol vlani zrušený. A verejnosť vedie búrlivé diskusie o tom, či išlo alebo nešlo o tunel. O mnoho lepšia situácia je na Slovensku, kde má eHealth výraznejšiu podporu a lepšiu koncepciu.

Odbor hýčkaný inžiniermi a  politikmi

V praxi však ani na centrálnej úrovni doteraz nebol prijatý jednotný operačný program alebo samostatná prioritná os, pokrývajúce túto oblasť. Informovanosť o eHealth v ČR je zlá. Informácie dostupné na webe ministerstva zdravotníctva ČR sú relatívne zastarané av porovnaním, napr so slovenským MZ ich nie je veľa. V čase písania tohto článku boli posledné aktuality na webe Ministerstva zdravotníctva ČR s tematikou eHealth z predvianočného obdobia minulého roka. Harmonogram ministerstva k plneniu cieľov stanovujúci dobu vyhlásenie výberových konaní na vybrané projekty eHealth tiež nebol dodržaný. Tak možno len veľmi ťažko vyvolať medzi zdravotnou verejnosťou naozajstný záujem. Odbor eHealth tak je hýčkaný najmä medzi technikmi, u programátorov a informatikov, a lekárov moc nezaujíma. Výnimkou sú lekári angažovaní v politike, tí však logicky nie sú napojení na liečebnú a preventívnu prax, takže je téma zaujíma z hľadiska kariéry politickej a možno aj finančné.

Opäť teda víťazí hlavne politika. V rámci Európskej únie je koordinované elektronické zdravotníctvo zúčastnených národných projektov. Prvý výskyt termínu eHealth v legislatíve EÚ sa objavil v roku 2010 v Smernici o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Ale už pred tým vznikali čiastkové projekty.
Od roku 2008 je v Európskej únii presadzovaný projekt epSOS, ktorý bol prakticky zavedený od roku 2011. Jeho cieľom je zdieľanie a odovzdávanie zdravotných informácií v elektronickej podobe. Vsunul do slovenčiny ďalšej akronym vzniknutý z cudzích slov. Z anglického Smart Open Services for European Patients, česky otvorený inteligentný servis pre európskych pacientov, vznikla skratka, ktorá sa píše v rozpore s pravidlami českého pravopisu. To by Josef Jungmann a František Palacký volali.

epSOS

Európska únia chce dosiahnuť pokrok na základe plánu, označovaného ako eEurope. Dokument EÚ nazvaný Digitálna agenda pre Európu spracováva stratégiu na roky 2010 až 2020. Pre oblasť eHealth sú v nej vytýčenej nasledujúce úlohy:
• do roku 2015 umožniť občanom členských štátov EÚ bezpečného online prístupu k ich zdravotným informáciám,
• do roku 2015 presadzovanie európskych štandardov pre interoperabilitu, testovanie a certifikáciu zdravotných informačných systémov,
• do roku 2020 dosiahnutie širokého rozšírenia služieb telemedicíny.

Nechcem, aby moje rozprávanie vyznelo len skepticky. Tematike eHealth a telemedicíny sa venujem nielen v praxi pri komunikácii s obéznymi pacientmi prostredníctvom sociálnych sietí. Diaľkovo monitorujeme váhovej krivky, parametre metabolizmu a nárastu či poklesu tukového tkaniva. Pomocou zariadenia s tzv internetovou konektivitou môžeme sledovať dennú aktivitu našich obéznych a usmerňovať ju pre ich prospech. K tomu sa používajú tzv gadgety, teda malé elektronické prístroje, ktoré skoršie selfmonitoring rozšírili na možnosť prenosu dát priamo do ordinácie. Pretože prednášam eHealth a telemedicína študentom 1. lekárskej fakulty UK, vidím, že medzi mladými medikov je o tento odbor záujem. Majú skrátka k počítačom a internetu bližší vzťah. Preto vidím budúcnosť odbore priaznivo.

Mám pocit, že hlavnou potrebou je preniesť elektronizované zdravotníctva zo sféry záujmu technikov a biomedicínskych inžinierov aj medzi zdravotníkmi. Možno by bolo dobré tematiku odpolitizovať a postaviť ju na platformu odbornosti a praktických medicínskych aplikácií. Snáď sa to podarí.