Konferencia eHealth Days 2014
Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.
centrum pro eHealth a telemedicínu 1. lekárskej fakulty UK v Prahe 

Významnou akciou, ktorú nemôžeme v našom seriáli o elektronickom zdravotníctve vynechať, je konferencia eHealth Days 2014, ktorá bude tento mesiac. Usporiadateľom je Národné telemedicínské centrum v spolupráci s nakladateľstvom Oznamovacia technika. Tento ročník nadväzuje na konferencie, ktoré sa konali v predchádzajúcich rokoch. Je zostavený z troch programových blokov. Zameranie je technické, ale priestor je tiež venovaný akademickej sekcii. Hlavnou myšlienkou celej konferencie je nadviazanie vzájomnej spolupráce jednotlivých tuzemských pracovísk a vedeckých tímov, či už v oblasti vedy, výskumu a grantových žiadostí, či spoločného postupu vo vzťahu k politickým otázkam a štátnym úradom.

Organizátorom je Národné telemedicínské centrum Fakultnej nemocnice Olomouc a Univerzity Palackého v Olomouci, ktoré vzniklo len nedávno, v apríli 2012, z iniciatívy prof. MUDr. Miloša Táborského, Ph.D., Fesc, MBA, prednostu I. Internej kliniky – kardiologickej, FN Olomouc. Jeho pracovisko sa zaoberá vedeckým overovaním nových telemedicínskych postupov a ich zavádzaním do rutinnej klinickej praxe a to napríklad v oblasti liečby chronického srdcového zlyhania, cukrovky, hypertenzie, ďalej pri liečbe pacientov s implantovateľnými zariadeniami (pacemaker) alebo pacientov na antikoagulačnej liečbe. Ďalšou oblasťou záujmu tohto centra je aj vzdelávanie študentov Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci či unikátna tvorba prvej českej elektronickej učebnice kardiológie.

Konferencie o problematike eHealth a telemedicíny majú v Českej republike v posledných rokoch bohatú tradíciu. To prispieva k rozširovaniu a prijímaniu týchto technológií a postupov do povedomia širokej odbornej verejnosti. Najčastejšie sú tieto konferencie orientované technicky, kedy prevažuje prezentovanie rôznych riešení za využitia informačných technológií v rozličných oblastiach systému zdravotnej starostlivosti – napr. nemocničné informačné systémy, elektronická preskripcia liečiv, diaľkový prenos a zdieľanie obrazovej dokumentácie medzi pracoviskami apod. Tomu často zodpovedá aj prevážne technické zameranie poslucháčov a rečníkov na týchto konferenciách. Už menej časté sú v tejto oblasti konferencie zamerané viac klinicky, či už v oblasti rádiológie, obezitológie či telemonitorovaní pacientov, všeobecne s prevahou lekárov a zdravotníkov medzi rečníkmi aj poslucháčmi.

Zaujímavá je potom pripravovaná konferencia eHealth Days 2014, ktorá sa uskutoční 18.2. v kongresovom centre IK + EM. Už som kedysi písal, že eHealth a telemedicína je u nás pestovaná medzi technikmi a odborníkmi IT, zatiaľ čo lekári majú k elektronickému zdravotníctvu odstup. To bolo koniec koncov vidieť aj na minulých konferenciách eHealth Days, ktoré boli zamerané prevážne technicky. Vlani prebehli také konferencie dve, vo februári a v máji. Rečníkov tvorili zástupcovia komerčných a dodávateľských IT firiem, ale aj zástupcovia štátnych orgánov a inštitúcií. V tomto roku sa preto Národné telemedicínské centrum rozhodlo pre dôraz na novú akademickú sekciu. Podarí sa predstaviť všetky tuzemské akademické pracoviská, ktoré sa eHealth, telemedicínou, asistivními technológiami aj vzdelávaním v týchto oblastiach zaoberajú.

Konferencia ale samozrejme ponúkne aj ďalšie programové bloky . V prvom bloku konferencie tradične vystúpia zástupcovia komerčného sektora a odborných spoločností v čele s prednáškou Ing. Martina Zemana ako zástupca Českej lekárskej spoločnosti JE Purkyně. Prezentovaná bude aj novo vznikajúca platforma o vzájomnej spolupráci pri rozvoji elektronického zdravotníctva v SR na tzv. princípe „bottom-up“ (teda iniciatíva zdola), ktorý sa osvedčil v mnohých zahraničných krajinách s úspešne rozvinutými systémami eHealth a ktorý vďaka celospoločenskému konsenzu rešpektuje potreby všetkých záujmových skupín (dodávateľov, poskytovateľov, platcov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych profesionálov i pacientov).

V druhom programovom bloku konferencie, ktorý je zameraný na Národné telemedicínské centrum a jeho partnerou, vystúpi najprv profesor Miloš Táborský, prednosta I. Internej kliniky – kardiologickej, FN Olomouc a vedúci tohto centra. Predstaví tu svoju víziu ďalšieho zavádzania telemedicíny do rutinnej klinickej praxe a tiež vlastný klinicky orientovaný príspevok z tejto oblasti. Nasledovať bude príspevok inžiniera Milana Blahy z Inštitútu biostatistiky a analýz MU v Brne, ktorý poslucháčom priblíži výhody a technické zázemie telemedicínského prenosu dát z kliník do Inštitútu, napojenie na databázy a štatistické spracovanie dát. Ďalej vystúpia dvaja zahraniční hostia ako partneri NTMC zo spoločných európskych projektov. Pozvanie vystúpiť na konferencii prijala pani Petra Leroy Čadová z Európskej komisie, ktorá svoj ​​príspevok zameria na pohľad Bruselu na európske Inovačné Partnerstvo pre aktívne a zdravé starnutie. Posledným rečníkom v tejto sekcii bude pani Diane Whitehouse z Európskej asociácie pre telematiku v zdravotníctve, ktorá svoj ​​príspevok zameria na skúsenosti s rozsiahlymi telemedicínskymi projekty ako Renewing health a United 4 Health, do ktorého je zapojených 15 európskych regiónov.

V treťom a najrozsiahlejšom programovom bloku konferencie prebehne úplne novo už spomínaná akademická sekcia. Zúčastnia sa jej snáď všetky slovenské akademické inštitúcie, ktoré sa eHealth, telemedicínou, asistívnimi technológiami aj vzdelávaním v týchto oblastiach zaoberajú. Formátom budú krátke konferenčné oznamy, v ktorých každé pracovisko predstaví svoje zameranie, riešené projekty a výsledky. V ďalšej časti bude nasledovať spoločná moderovaná diskusia nad témami možnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu, vývoja a výučby, ale aj v otázkach politiky a vzťahu k štátnym inštitúciám. Stretnú sa tam akademické pracoviská od Plzne až po Ostravu, vrátane zástupcov nášho Centra pre eHealth a telemedicíny 1. lekárskej fakulty UK a Fakulty biomedicínskeho inžinierstva ČVUT. Konferencia tak ponúkne príležitosť pre stretnutia, výmenu a zdieľanie skúseností nielen všetkých akademických pracovísk navzájom, ale súčasne aj zástupcov komerčných a odborných spoločností. Potešujúca je iste aj skutočnosť, že nielen zástupcovia akademických subjektov s aktívnym príspevkom, ale všetci návštevníci konferencie z radov akademických pracovísk a postgraduálny študenti majú na konferenciu vstup zdarma.