Teleneurológia
Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.
centrum pro eHealth a telemedicínu 1. lekárskej fakulty UK v Prahe 

Teleneurológia je ďalší z rozvíjajúcich sa odvetví telemedicíny. Vo svete ide najčastejšie o neurologické konzultácie na diaľku za použitia rôznych telekomunikačných technológií, vrátane telefónu a internetu. Komunikácia môže, ale tiež nemusí prebiehať v reálnom čase, podľa toho rozlišujeme teleneurológiu synchrónnu a asynchrónnu. Teleneurológia zahŕňa diaľkové konzultácie, telekonferencie a eLearning. Štatisticky sa vo svete najviac uplatňuje pri liečbe bolestí hlavy, demencie, epilepsie, cievnej mozgovej príhody, poruchy hybnosti a roztrúsenej sklerózy. Teleneurologické vyšetrenie rozdeľujeme na dva typy. U prvého je liečba iniciovaná lekárom, u druhého naopak pacientom. Záujem o teleneurológiu stúpa vďaka širokej dostupnosti internetu. Do určitej miery stúpa aj záujem neurológov.

Počet neurológov je celosvetovo nízky. To niekedy predstavuje komplikovaný dosah neurologickej starostlivosti pre pacientov, ktorí nežijú vo väčších mestách. Pomocou teleneurológie sa darí týmto problémom predchádzať. Neurologické konzultácie prebiehajúce v reálnom čase cez video (synchrónne) sú vhodné aj pre ambulantnú, aj pre ústavnú starostlivosť. Telekonzultácie prebiehajú podobne ako osobné vyšetrenie. Pacient môže byť vyšetrený zdravotníkom alebo všeobecným lekárom, ktorý je vedený cez video lekárom- neurológom. Konzultácie sú potom riadne zdokumentované, podobne ako klasické vyšetrenie v ktoromkoľvek zdravotníckom zariadení. S príslušnou technickou podporou fungujú telekonzultácie veľmi dobre, čo sa presnosti diagnózy týka. Napomáhajú k znižovaniu počtu hospitalizácií v zdravotníckych zariadeniach z dôvodu nutných vyšetrení. Pacienti sú väčšinou spokojní, aj keď niektorí majú obavy o zachovanie dôvernosti.

Jednou z výhod diaľkových konzultácií sú napr. aj znížené náklady na cestovanie pacientov. Pre niektorých pacientov môže byť navyše cestovanie komplikované (napr. epileptici, ktorí nemôžu šoférovať). Teleneurologického vyšetrenia sa môže zúčastniť aj niekoľko ďalších členov rodiny. To je výhodné z hľadiska poskytnutia rodinnej anamnézy, ktorá je často dôležitá pre správne určenie diagnózy.

Pri asynchrónnej variante teleneurológie je využívaný pre konzultáciu s pacientmi predovšetkým email. To má niekoľko výhod, najmä v úsporách času lekára i pacienta. K nevýhodám tejto formy komunikácie patrí to, že kontakt cez email vylučuje bezprostrednú interakciu, pozorovanie neverbálnych faktorov a fyzikálne vyšetrenie. V prípade asynchrónnej teleneurológie sa odporúča zaradiť emailovú korešpondenciu do pacientovej zdravotnej dokumentácie.

Rozširuje sa tiež zdieľanie lekárskych poznatkov prostredníctvom webových stránok a e-learningových modulov. Televzdelávanie môže zahŕňať sústavné lekárske vzdelávanie, vrátane videokonferencií či vysielania z ďalších vzdelávacích akcií.

Tiež pacienti získavajú informácie o svojom zdravotnom probléme cez internet, niekedy s pocitom, že nemusia vyhľadať lekára. Zvyšuje sa na jednej strane samostatnosť pacienta, ale hlavným rizikom informácií z internetu je často rôzna kvalita. Portály sú málokedy kontrolované ozajstnými odborníkmi a môže tak dochádzať k šíreniu dezinformácií, ktoré môžu následne poškodiť pacientovo zdravie. Príkladom rizikových stránok je treba Wikipédia, ktorá je často tvorená neodborníkmi a môže pacientom poskytovať zavádzajúce informácie. Vzhľadom k jej vysokej návštevnosti má v internetových vyhľadávačoch prednosť, čo vedie k riziku získania chybných informácií.

Cez všetky riziká predstavuje teleneurológia výzvu jak pre pacientov, tak aj pre lekára. Rad klinických neurológov možno má trpezlivosť s pacientmi, ktorí získajú informácie z novín alebo internetu a veria, že sú významné pre riešenie ich zdravotných problémov. Nie vždy tomu tak je a je nutné pacientovi pre jeho dobro tieto informácie vysvetliť, prípadne vyvrátiť. Podľa prieskumu sa zistilo, že narastá počet ľudí, ktorí najskôr vyhľadávajú informácie o neurologických ochoreniach na internete, než osobne navštívi lekára.

Ak pacient pozná svoju neurologickú diagnózu, vyhľadávanie odborných webových stránok na internete je oveľa jednoduchšie. Okrem toho môžu e- pacienti vytvoriť on-line podporné skupiny alebo siete (virtuálnu podporu).

V nasledujúcom texte uvediem niektoré príklady súčasného využitia telemedicíny v bežných neurologických ochoreniach.

Bolesti hlavy

Veľa pacientov sa diagnostikuje samo, bez vyhľadanie lekára- odborníka. Na internete sa vyskytuje veľké množstvo informácií o tomto ochorení, ale niektoré môžu byť skreslené, nepresné a potenciálne problematické. Odborná komunikácia cez internet je potom predovšetkým využívaná pre poskytovanie relaxačných techník k riešeniu problémov.

Demencia

Aj v tomto prípade môžu telefónne rozhovory nahradiť osobné konzultácie s lekárom. Využívajú sa tiež pre diagnózu demencie, vrátane demencie po mozgovej príhode.

Epilepsia

Najmä v zahraničí existujú zdravotnícke zariadenia zamerané na pacientov s epilepsiou, kde sú k dispozícii zdravotné sestry a neurológ býva konzultovaný na diaľku telefónom, prípadne cez internet. Pacient nemusí cestovať k lekárovi. Zdravotné sestry oznamujú pacientom dôležité informácie a samy im tiež poskytujú pomoc na diaľku. Telekonferencie sú možné dokonca aj naprieč kontinentmi. Obdobná sieť existuje napríklad medzi Kanadou, Pakistanom a Spojenými štátmi. Telemedicínska starostlivosť o pacientov s epilepsiou na africkom kontinente získala dokonca podporu WHO.

Cievne mozgové príhody

Už v roku 1999 bol v Amerike predstavený program telestroke (tento názov možno ťažko preložiť do slovenčiny, doslova by to znamenalo telemrtvica). Je zameraný na efektívnu intervenciu pri akútnej fázi ischemickej cievnej mozgovej príhody. Ide najmä o manažment a organizáciu rýchlej lekárskej pomoci, zároveň však aj o možnosti mentorovania (vzdialená konzultácia so špecialistom). V súčasnej dobe existuje aj u nás tendencia k vytváraniu tzv. iktových centier (Ictus = cievna mozgová príhoda), v ktorých ide najmä o snahu minimalizovať dobu transportu do centra a kde vzniká aj urgentná diagnostika. Cieľom je začatie fibrionolytickej liečby do 60 minút od príchodu pacienta, možné zdieľanie zobrazovacích metód, najmä počítačovej tomografie a magnetickej rezonancie mozgu.

Parkinsonova choroba a poruchy hybnosti

Pre diaľkovú diagnostiku sa ako podporný prostriedok používa videozáznam pohybových porúch. Na internete zdieľajú pacienti s Parkinsonovou chorobou informácie.

Roztrúsená skleróza

Diagnostika podľa Kurtzkého stupnice postihnutia (kvantifikácia zdravotného postihnutia u pacientov s roztrúsenou sklerózou) môže byť čiastočne podporená pomocou telefónneho rozhovoru alebo videokonferencie. Osobné vyšetrenie dáva však často odlišné výsledky. Pretože väčšina pacientov s roztrúsenou sklerózou hľadá informácie hlavne online, vznikajú aj u nás osvetové aktivity napríklad Nadačného fondu pre podporu ľudí trpiacich RS, ktorý vznikol v spolupráci pražských fakultných nemocníc na Vinohradoch, v Motole a v Prahe 2 so súkromným zariadením IPREA. Právne a sociálne aspekty vrátane poradenstva pre postihnutých pacientov organizuje Únia Roska, a to aj diaľkovou formou.

Neurológia má hlavný rozvoj telemedicínskych techník ešte pred sebou. Nejde len o konzultačné služby (mimochodom náznaky preplácania konzultácií po telefóne sa objavujú aj v cenníkoch zdravotných poisťovní u nás- aj keď 0,43 € za úkon, vyžadujúci následný podrobný písomný záznam a nevyhnutné nadväzujúce vyšetrenie pacienta osobne, nie je asi zrovna príliš motivujúce), ale napríklad aj o diaľkový prenos EEG a ďalších zobrazovacích techník.