Telepsychiatria
Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.
centrum pro eHealth a telemedicínu 1. lekárskej fakulty UK v Prahe

Ďalšie diely budeme venovať jednotlivým telemedicínskym odborom . Ako prvý som zvolil telepsychiatriu. Tá je niekedy tiež nazývaná e – psychiatria. Jedná sa o psychiatrickú pomoc a starostlivosť poskytovanú prostredníctvom telekomunikačných technológií, prevážne cez videokonferencie, chat alebo email. Principom je poskytnúť pacientovi servis tak, aby nemusel za psychiatrom dochádzať. K odboru býva priraďovaná tiež kategória diaľkovej starostlivosti o duševné zdravie (e – mental health).

Pôvodne bola telepsychiatria organizovaná predovšetkým pre pacientov, ktorí žijú v oblastiach s nedostatočným prístupom k psychiatrickým službám. Preto je jej hlavný rozvoj v tých krajinách, ktoré majú rozsiahle územie. Vo svete je to hlavne USA, Austrália a Kanada. Z európskych krajín je telepsychiatria najviac rozvinutá v Nórsku. Ďalším z popredných lídrov je tiež Izrael, ktorý nepatrí k rozsiahlym územným celkom, ale má veľké vzdialenosti medzi jednotlivými osídlenými oblasťami.

V Českej republike je rozvoj telepsychiatrie pomerne pomalý. Hlavným problémom je nedostatok financií a malá skúsenosť s týmto odborom. Pretože však percento pacientov s psychickými ťažkosťami narastá, možno predpokladať, že bude postupne dochádzať k zásadnejšiemu rozvoju tohto odboru aj u nás. Zatiaľ je výskum v tejto oblasti vedený najmä na psychiatrickej klinike 1. lekárskej fakulty univerzity Karlovej. Projekty telepsychiatrie pripravuje tiež Psychiatrická liečebňa Bohnice v spolupráci s Fakultnou Thomayerovou nemocnicou.

História tohto odboru siaha až do 50. rokov. Z počiatku bola zameraná najmä na teleedukační systémy. V roku 1965 vzniklo prvé telekomunikačné spojenie medzi štátnymi psychiatrickými nemocnicami v amerických mestách Norfolk a Omaha. V minulosti v Spojených štátoch bojovali s nedostatkom psychiatrických odborníkov, špecializovaných predovšetkým na detskú a dorasteneckú psychiatriu. To bol tiež jeden z hlavných dôvodov rozvoja telepsychiatrie. Súčasne s telepsychiatriou sa rozvíjal odbor, ktorý je dnes nazývaný ako e- mental health. Ten je zameraný predovšetkým na duševné zdravie.

Telepsychiatria ponúka klasické spektrum služieb, rovnako ako ostatné telemedicínske odbory. Ide najmä o servis pre pacientov, ale aj pre lekárov a zdravotnícky personál, ako napríklad konzultácie medzi psychiatrami, klinické vzdelávacie programy, diagnózu a liečbu, organizáciu medikácie, následné kontroly apod.

Potreba poskytovania psychiatrických služieb vo vzdialených oblastiach, aby pacienti nemuseli cestovať za lekárom, nie je u nás natoľko urgentná. Výhoda poskytovania skupinovej terapie „na diaľku“ je zaujímavejšia aj v našich podmienkach. Telepsychiatrická liečba môže byť totiž poskytovaná formou individuálnej, či skupinovej terapie. Do skupinovej terapie sa môže zapojiť viac pacientov z rôznych miest, prípadne ďalší terapeuti či lekári z iných odborov. Telepsychiatria preto môže ponúknuť pomerne široké spektrum čiastkových odborov:

• Domáca telepsychiatria – liečba pacientov, ktorí sú doma alebo v inom domácom prostredí. Vyžadovaná je len webová kamera a vysokorýchlostné internetové pripojenie.

• Forenzná telepsychiatria – diaľkové konzultácie psychiatra prípadne zdravotnej sestry vo väzení alebo v inom nápravnom zariadení. Starostlivosť zahŕňa psychiatrické vyšetrenie, konzultácie ohľadom medikácie pacienta, prevenciu samovrážd a ďalšie.

• Urgentná telepsychiatria – poskytovanie konzultácií pre pacientov so samovražednými, alebo naopak násilnickými či vražednými sklonmi, ale aj u akútnych psychotických pacientov, najmä v manických alebo depresívnych fázach ochorenia.

• Detská telepsychiatria – zameraná na detské a adolescentné pacienty. Využíva napríklad kognitívno behaviorálnej terapie, diaľkových dotazníkov a online rozhovorov pre riešenie mentálnych a emocionálnych porúch.

• Uplatnenie telepsychiatria nachádza aj napríklad vo vojenských základniach, na lodiach, v sanatóriách, krízových centrách a v miestach rôznych katastrof.

• Preventívna telepsychiatria – zameriava sa na rýchle a cielené rozpoznanie včasných varovných príznakov psychických ochorení pomocou telekomunikačných technológií. U nás vznikol napr. jednoduchý SMS dotazník so zložitým diagnostickým systémom na pozadí v rámci projektu ITAREPS (Information Technology Aided Relaps Prevention in Schizophrenia).

Telepsychiatria má celý rad výhod. Medzi ne patrí napríklad možnosť získania posudku od ďalšieho odborníka, keď v mieste bydliska pacienta je k dispozícii iba jeden psychiater. Štúdie preukázali, že samotným psychiatrom pripadá ich práca efektívnejšia vďaka možným konzultáciám s ďalšími lekármi a odborníkmi v odbore. Z hľadiska liečby pacienta je výhodou, že komunikácia ich psychiatra s ďalším lekárom môže zlepšiť výsledky ich liečby.

K nevýhodám patrí najmä menší záujem pacientov. Aj v krajinách, kde je telepsychiatria rozvinutá, zháňajú lekári ťažko licenciu. V niektorých krajinách dochádza k úhrade telepsychiatrického vyšetrenie prostredníctvom zdravotných poisťovní. Čiastočne to možno vztiahnuť aj na Českú republiku, kde sú preplácané napríklad telefónne konzultácie s pacientom. To je však len zlomok telepsychiatrie.

Elektronická starostlivosť o duševné zdravie

Možno ju jednoducho definovať ako využívanie informačných a komunikačných technológií na podporu a zlepšenie duševného zdravia. To zahŕňa online diagnostiku a liečbu problémov so správaním. Medzi takéto problémy sa radí napríklad drogová závislosť, alkoholizmus alebo gamblerstvo. Služby e- mental health sú zvyčajne poskytované cez email, diskusné skupiny, chat alebo cez audio a videokonferencie. Okrem psychiatrov a psychológov sa na nich podieľajú aj odborníci z odboru špeciálnej pedagogiky.

Starostlivosť o duševné zdravie poskytovaná na diaľku je známa už z minulosti. Jedná sa predovšetkým o rôzne krízové ​​telefónne linky. Tie existujú ako pre deti, tak pre dospelých. Ponúkajú anonymný telefonický kontakt pre rozhovor o aktuálnych problémoch vyžadujúcich neodkladné alebo naliehavé riešenie. Na týchto linkách pracujú zvyčajne psychológovia, pedagógovia alebo sociálny pracovníci. Môže sa na nich obrátiť nielen človek trpiaci psychickou chorobou, ale tiež napríklad rodinní príslušníci, či kamaráti pacienta.

Dôvodom na zriadenie takýchto liniek bola snaha o prevenciu samovrážd obyvateľov. V súčasnosti je spektrum pôsobnosti o mnoho širšie. Poskytovanie pomoci ľuďom v situácii, ktorá ohrozuje ich zdravie alebo život je stále jednou z prioritných funkcií. V dnešnej modernej dobe nie je pomoc poskytovaná iba cez telefónne linky, ale aj cez chat či email.

Na druhú stranu, informatika a komunikačné prostriedky sa stávajú samy zdrojom nových druhov závislostí, najmä napr. na internete či mobilnom telefóne. Nadmerné používanie internetu ohrozuje asi 5 % českých detí. Zatiaľ je týmto závislostiam venovaná malá pozornosť. Všeobecne platí, že ľudí s psychickými problémami stále pribúda. Jedným z plánovaných projektov v Českej republike je zakladanie centier duševného zdravia. Tie by sa mali sústrediť na poskytovanie starostlivosti pacientovi v jeho prirodzených podmienkach. Na sto tisíc obyvateľov by malo pripadnúť jedno centrum. To by tiež malo čiastočne prevziať starostlivosť o pacientov s vážnymi duševnými ochoreniami, ktorí doteraz musia byť v ústavnej starostlivosti. Telepsychiatrické metódy môžu byť významným pomocníkom takým centrám. Súčasťou centra duševného zdravia by mal byť praktický lekár, psychiatrická ambulancia a komunitná sestra.