Elektronické zdravieseriál o eHealth a telemedicíne
Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.
Centrum pro eHealth a telemedicínu 1. lékařská fakulta UK Praha

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovej v Prahe

Pojem eHealth sa do zdravotníctva a medicíny dostal na prelome 20. a 21. storočia. Elektronizácia zdravotníctva súvisí s rýchlym rozvojom informačných a komunikačných technológií. Prepojenie výpočtovej techniky s medicínou dalo vzniknúť novému odboru, ktorý používa názov eHealth. Lekárom u nás pod kožu veľmi nejde, ak sa pozriete na rôzne konferencie a sympóziá s uvedenou tematikou, jednoznačne vidíte prevahu nadšených inžinierov nad doktorov.
ICT, čiže informačné a komunikačné technológie, vstupujú do celej rady ďalších odvetví a odborov, takže máme e-banking, pre elektronizované bankovníctva alebo eGovernament pre elektronizáciu vládnej administratívy. V medicíne by malo byť inteligentný dátové a komunikačné prostredie podriadené napr kvalifikovaných podpore diagnostiky, prevencie a liečby, ale aj riadenia zdravotníctvo či ovplyvňovanie zdravého životného štýlu. Aj keď potom prichádza príhodná námietka, čo môže byť zdravého na vysedávanie pri počítači.
Už názov odboru budí niekedy odpor. Amerikanizovaný termín eHealth bol prijatý do češtiny aj slovenčiny dokonca bez jazykovej asimilácie. Slovo sa teda neskloňuje podľa slovenských pravidiel. Výslovnosť nie po slovensky často spôsobuje, že okrem zainteresované odborníkmi poslucháči výrazu mnohokrát nerozumie a vnímajú odbor ako ihels.
Prvé písmeno e je skratka pre anglické slovo electronic, čo v preklade znamená elektronickej alebo elektronizované. Anglický výraz health znamená zdravie. V názve nie je obsiahnutá druhá časť definície, teda vzťah k informatike. Cez mnohoročné používanie termínu eHealth je dodnes nejednoznačný pravopis, niekedy sa objavujú varianty e-health alebo e-Health. Česká ani slovenská obdoba názvu sa nevžila a nepoužíva sa. Obdobne je tomu však aj v jazykoch ostatných, po celom svete tak prevládla anglická verzia názvu odbore.
Telemedicína je považovaná za súčasť eHealth a znamená najmä diaľkový prenos dát, konzultačná činnosť a vzdialené poskytovanie zdravotníckych služieb. Kým počiatky eHealth nemajú dlhú históriu a datujeme ich do posledných dekád, pretože rozvoj elektronického zdravotníctva úzko súvisí s rozvojom počítačovej komunikácie, počiatky telemedicíny možno naopak hľadať v histórii dávnejšej. Termín bol predtým používaný aj pre diaľkovú medicínu ešte pred obdobím elektronizácie spoločnosti.
Etymologicky názov telemedicína pochádza z gréčtiny a latinčiny. Gréckou predponu teľe- možno preložiť výrazom na diaľku a latinský výraz medeor znamená liečim. Tento výraz je na rozdiel od slova eHealth sa skloňuje podľa pravidiel slovenského pravopisu. Obdobne je výraz prispôsobovaný aj ostatným jazykom v iných krajinách.
Náš seriál zameriame najprv na históriu eHealth a telemedicíny, ďalej sa budeme venovať základným princípom a cieľom odbore, rozvoju eHealth vu nás i vo svete. Praktické ukážky sa zameria na elektronickú zdravotnú dokumentáciu, centrálne úložisko, elektronickú preskripciu liekov a elektronické vzdelávanie aj na praktické výsledky z telemedicíny. Tou sa priamo zaoberá naše pracovisko na 1. lekárskej fakulte UK, ktoré je v meste KladnoNa prvý októbrový týždeň pripravujeme odborné medzinárodné sympózium pre lekárov, študentov medicíny a študentov biomedicínskeho inžinierstva.